Jouw privacy

Onze privacyverklaring

JohnnyBlue, gevestigd aan (kantooradres) Reespoor 24 3766JX Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Werkplaats: Soest, op afspraak te bezoeken
Telefoonnr: (06) 360 84 558
Mail: info@johnnyblue.nl
Website: www.johnnyblue.nl

Jan de Vries, eigenaar, is de Functionaris Gegevensbescherming van JohnnyBlue Hij is te bereiken via info@johnnyblue.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

JohnnyBlue verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@johnnyblue.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JohnnyBlue verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– JohnnyBlue verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

JohnnyBlue neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar van JohnnyBlue) tussen zit. JohnnyBlue maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress. Op WordPress draait onze website waarmee wij onze klanten kunnen informeren over onze producten en dienstverlening. Wij verwachten door het gebruik van WordPress geen nadelige gevolgen voor betrokkenen, echter zijn hier niet aansprakelijk voor te stellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JohnnyBlue bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn die nodig zijn voor oa de belastingdienst, voor de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

JohnnyBlue verstrekt uitsluitend aan derden persoonsgegegevens en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het delen van jouw adres- en contactgegevens aan een externe koerier voor het kunnen laten bezorgen van jouw bestelling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JohnnyBlue gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JohnnyBlue en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@johnnyblue.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . JohnnyBlue wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JohnnyBlue neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via M: info@johnnyblue.nl of T: (06) 360 84 558.

Soest, 24 mei 2018